Regulamin Przewodów Doktorskich


REGULAMIN PRZEWODÓW DOKTORSKICH W CENTRUM BIOSTRUKTURY

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

 

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Rada Naukowa Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwana dalej Radą przeprowadza przewód doktorski i nadaje stopień naukowy doktora osobie, która:

 • posiada tytuł zawodowy lekarza, magistra lub równorzędny,
 • zdała z wynikiem pomyślnym egzaminy doktorskie oraz egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • przedłożyła i obroniła rozprawę doktorską.

2. Wszczęcie przewodu odbywa się na wniosek Doktoranta po uzyskaniu pozytywnej opinii Promotora. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki. Promotorem może być także osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, nieposiadająca polskiego stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, jeżeli Rada uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.

3. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie w swoim dorobku (jako autor lub współautor) wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki.

4. Rozprawa doktorska, pisana pod opieką Promotora, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie zagadnienia naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną Autora w danej dyscyplinie naukowej i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata, konieczne jest wówczas dołączenie oświadczenia pozostałych autorów określający indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

5. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim.

6. Za zgodą Rady rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.

7. Przewody doktorskie mogą być przeprowadzane wspólnie, na podstawie porozumienia, z inną szkołą wyższą lub inną jednostką organizacyjną, w tym zagraniczną. Stroną porozumienia jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.

8. Do podania o wszczęcie przewodu doktorskiego należy załączyć:

 • oryginał lub poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,
 • proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej,
 • propozycję promotora,
 • preferowaną dyscyplinę dodatkową,
 • wykaz prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę,
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli doktorant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie,
 • wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego.

9. Doktorant może także dołączyć:

 • certyfikat poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego (jest załącznik do rozporządzenia z uznawanymi certyfikatami),
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

10. Podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego przedkłada Radzie osobiście Promotor przedstawiając życiorys kandydata i jego dorobek naukowy. W uzasadnionych przypadkach, kiedy promotor nie może być obecny na posiedzeniu Rady, może go zastąpić osoba przez niego wyznaczona. Tematykę i założenia rozprawy doktorskiej przedstawia sam kandydat w postaci krótkiego referatu wygłaszanego przed Radą. W uzasadnionych przypadkach, kiedy kandydat nie może być obecny na posiedzeniu Rady, może go zastąpić Promotor.

11. Rada, na wniosek Dyrektora Centrum Biostruktury, powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód. Recenzentem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki. Jednym z recenzentów może być także osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, nieposiadająca polskiego stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, jeżeli Rada uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.

12. Po otwarciu przewodu doktorant jest zobowiązany do składania rocznych sprawozdań merytorycznych z postępu badań. Sprawozdanie powinno być przedstawione w sposób zwięzły i nie powinno przekraczać 2 stron maszynopisu.

13. Egzaminy doktorskie przeprowadzane są w zakresie:

 • dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej,
 • dyscypliny dodatkowej (do wyboru: historia medycyny, filozofia, biologia molekularna),
  • języka obcego nowożytnego.

14. Egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej Doktorant zdaje przed komisją powołaną przez Radę, w skład której wchodzą:

 • Przewodniczący Rady lub jego zastępca,
 • Egzaminator (członek Rady),
 • Promotor,
  • oraz wyznaczony przez Radę dodatkowy członek Komisji.

15. Pytania egzaminacyjne proponuje Egzaminator, przy czym ich liczba nie może być mniejsza niż 3. Wszyscy członkowie Komisji mają prawo zadawania dodatkowych pytań i komentowania odpowiedzi Doktoranta.

16. Egzamin z dyscypliny dodatkowej i języka nowożytnego Doktorant zdaje przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Radę.

17. W przypadku niezadowalającego wyniku egzaminu doktorskiego Rada, na wniosek doktoranta, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz.

18. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się po zdaniu wymaganych egzaminów i uzyskaniu pozytywnych recenzji pracy.

19. Rada podejmuje odpowiednie uchwały w przedmiocie:

 • wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia Promotora,
 • wyznaczenia Recenzentów,
 • przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do jej publicznej obrony,
 • przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
  • nadania stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.

20. Uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania uprawnieni są członkowie Rady posiadający tytuł lub stopień naukowy doktora habilitowanego, Recenzenci rozprawy oraz Promotor rozprawy doktorskiej. Głosowania tajne są zawsze poprzedzone zamkniętą dyskusją członków Rady, Recenzentów oraz Promotora.

21. Na pisemny wniosek wszystkich Recenzentów zgłoszony do Dyrektora Centrum Biostruktury przed publiczną rozprawą doktorską Rada może nadać stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. Wyróżnienie może zostać nadane za przedstawienie oryginalnej rozprawy o wysokiej wartości naukowej, wnoszącej istotny wkład we współczesną wiedzę z dziedziny medycyny. Całość lub część rozprawy musi być uprzednio opublikowana lub przyjęta do druku w czasopiśmie indeksowanym w Journal Citation Report®. Dla przyznania wyróżnienia konieczne jest uzyskanie w głosowaniu tajnym dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

22. W przypadkach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odnośne przepisy Ustawy z dnia 14 marca 2003 (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.