Regulamin Centrum

                                                                        REGULAMIN
                                                                  Centrum Biostruktury
                                 I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

                                                                           Rozdział I
                                                                Postanowienia wstępne

                                                                                §1.
1.    Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwane dalej „Centrum” zostało powołane w dniu 1 listopada 1999 r. na mocy zarządzenia Nr 20/99 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 29 października 1999 r., a jego podstawę prawną stanowi Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.    Centrum jest jednostką organizacyjną I Wydziału Lekarskiego, podlegającą Dziekanowi I Wydziału Lekarskiego.

                                                                               §2.
3.    Centrum Biostruktury stanowi dobrowolne zrzeszenie jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
4.    Centrum prowadzi działalność dydaktyczną, naukową, diagnostyczną i kształcenie kadr naukowych.
5.    Siedzibą Centrum jest gmach Anatomicum przy ulicy Chałubińskiego 5 w Warszawie.

                                                                              §3.
1.    Jednostki organizacyjne Centrum uczestniczą w wykonywaniu statutowych zadań Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez:
1)    prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami i doktorantami
2)    podejmowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biomedycznych i medycznych,
3)    kształcenie pracowników nauki w celu przygotowania ich do pracy naukowo-dydaktycznej i badawczej i samodzielnej pracy naukowej,
4)    współpracę i wymianę naukową z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi.
2.    Centrum koordynuje działalność dydaktyczną, naukową i kształcenie kadr naukowych w jednostkach wchodzących w jego skład w oparciu o własną bazę, a w szczególności jest dysponentem sal wykładowych i ćwiczeniowych znajdujących się na terenie siedziby Centrum oraz znajdujących się na terenie wchodzących w jego skład jednostek.

                                                                              §4.
    W skład Centrum wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1)    Katedra i Zakład Patomorfologii,
2)    Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej,
3)    Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii,
4)    Katedra i Zakład Histologii i Embriologii,
5)    Zakład Immunologii,
6)    Zakład Medycyny Sądowej,
7)    Zakład Genetyki Medycznej,
8)    Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek,
9)    Studium Medycyny Molekularnej,
10)  Biblioteka specjalistyczna będąca oddziałem Biblioteki Głównej WUM.

                                                                            §5.
1.    Centrum może używać tablic, pieczątek i druków o następującej treści:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
I Wydział Lekarski
CENTRUM BIOSTRUKTURY
ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa

    z ewentualnym dodatkiem numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej.

2.    W korespondencji zagranicznej Centrum może używać druków z nagłówkiem o podobnej treści lecz w tłumaczeniu na język angielski: CENTER FOR BIOSTRUCTURE RESEARCH.
3.    Zakłady Centrum wymienione w Regulaminie Centrum mogą używać tablic, pieczątek i druków jak wyżej, z dodaniem nazwy jednostki pod nazwą Centrum Biostruktury.
4.    Dla celów wewnętrznych, jednostki organizacyjne Centrum mogą używać tablic, pieczątek lub druków w skróconym brzmieniu, np.:

Zakład Immunologii
Centrum Biostruktury

5.    Centrum posługuje się logo, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

                                                                             §6.
1.    Każda z jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Centrum może zostać wyłączona ze struktury Centrum na podstawie wniosku popartego poprzez co najmniej 2/3 nauczycieli akademickich w nim zatrudnionych, wyrażony w głosowaniu tajnym przeprowadzonym na zebraniu jednostki przy obecności co najmniej 80% osób uprawnionych do głosowania.
2.    Likwidacja lub przekształcenie Centrum może nastąpić na wniosek Dyrektora Centrum lub członka Rady Centrum uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym przez co najmniej 2/3 członków Rady Centrum, przy obecności co najmniej 80% osób uprawnionych do głosowania. Wniosek o rozwiązanie Centrum Dyrektor Centrum przedstawia Dziekanowi I Wydziału Lekarskiego.
3.    Decyzję o przekształceniu (w tym poprzez wyłączenie lub włączenie jednostki organizacyjnej) lub likwidacji Centrum podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, na wniosek Dziekana I Wydziału Lekarskiego zaopiniowany przez Radę I Wydziału Lekarskiego.
 

                                                                         Rozdział II
                                                      Jednostki organizacyjne Centrum

                                                                             §7.
Struktura organizacyjna Centrum może ulegać zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz Statucie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

                                                                            §8.
1.    Kierownicy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Centrum podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Centrum. Pozostali pracownicy tych jednostek podlegają bezpośrednio ich Kierownikom.
2.    Dyrektor Centrum podlega bezpośrednio Dziekanowi I Wydziału Lekarskiego.
3.    Kierownicy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Centrum odpowiadają przed władzami uczelni za prawidłowe wykonanie zadań swoich jednostek, a także za majątek i środki materialne im powierzone. Dyrektor Centrum podlega bezpośrednio Dziekanowi I Wydziału Lekarskiego.

                                                                            §9.
1.    Biblioteka Centrum jest biblioteką specjalistyczną w rozumieniu Statutu WUM, wchodzącą w skład Biblioteki Uczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.    Organizację Biblioteki Centrum i zasady udostępniania zbiorów określają odrębne regulaminy.

                                                                           §10.
Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w ramach przepisów obowiązujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

                                                                     Rozdział III
                                                                Organy Centrum

                                                                          §11.
1.    Organami jednoosobowymi Centrum są:
1)    Dyrektor Centrum,
2)    Zastępca Dyrektora Centrum.
2.    Organami kolegialnymi Centrum są:
1)    Rada Centrum,
2)    Rada Naukowa Centrum.

                                                                    Rozdział IV
                                               Rada Centrum i Rada Naukowa Centrum

                                                                         §12.
1.    Rada Centrum jest organem doradczym Dyrektora Centrum w kierowaniu Centrum, a jej kompetencje określa § 19 ust. 1.
2.    Rada Naukowa Centrum prowadzi przewody doktorskie i nadaje stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny oraz doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej oraz posiada inne wynikające z tego tytułu uprawnienia.

                                                                        §13.
1.    W skład Rady Centrum wchodzą:
1)    Dyrektor Centrum, jako jej Przewodniczący oraz jego Zastępca,
2)    nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład Centrum jako podstawowym miejscu pracy, stanowiący więcej niż połowę statutowego składu Rady Centrum,
3)    przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Centrum wybrani spośród ich grona w liczbie nie większej niż 20% składu Rady Centrum,
4)    przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, zatrudnieni w Centrum i wybrani spośród ich grona w liczbie nie większej niż 5% składu Rady Centrum,
5)    po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Centrum,
6)     przedstawiciele studentów i doktorantów, będących członkami kół naukowych przy jednostkach wchodzących w skład Centrum, w liczbie nie mniejszej niż 20% składu Rady Centrum - proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Centrum.
2.    Na posiedzenia Rady Centrum mogą być zapraszanie osoby, których obecność Przewodniczący Rady Centrum uzna za wskazaną.

                                                                          §14.
W skład Rady Naukowej Centrum wchodzą:
1)    Dyrektor Centrum, jako jej Przewodniczący oraz jego Zastępca,
2)    nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład Centrum jako podstawowym miejscu pracy.

                                                                          §15.
1.    Tryb zwoływania zebrań wyborczych dla wyboru przedstawicieli, o których mowa w § 13, ustala Komisja Wyborcza Centrum. Komisję Wyborczą Centrum powołuje Rada Centrum.
2.    Przedstawiciele związków zawodowych działających w Centrum delegowani są do Rady Centrum przez związki zawodowe, które reprezentują.
3.    Mandat wybieralnego członka Rady wygasa z chwilą ustania stosunku pracy, zakończenia toku studiów lub odwołania go przez wyborców w trybie określonym w § 16. Uzupełnienie składu Rady następuje w takim przypadku na drodze wyborów, zgodnie z regulaminem wyborczym Centrum.

                                                                         §16.
Wybieralny członek Rady może być odwołany uchwałą Rady Centrum na wniosek co najmniej 50% wyborców plus 1.

                                                                         §17.
Dyrektor Centrum przewodniczy Radzie Centrum i Radzie Naukowej Centrum z wyjątkiem posiedzeń, na których oceniana jest jego działalność, którym przewodniczy Zastępca Dyrektora Centrum.

                                                                         §18.
1.    Kadencja Rady Centrum i Rady Naukowej Centrum trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja władz Uczelni.
2.    Posiedzenia Rady Centrum powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy, a Rady Naukowej Centrum w zależności od potrzeb.
3.    W sytuacjach nagłych Dyrektor zwołuje posiedzenia Rady Centrum i Rady Naukowej Centrum z własnej inicjatywy.
4.    Na wniosek co najmniej 3 członków Rady Centrum Dyrektor jest zobowiązany do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

                                                                        §19.
1.    Do kompetencji Rady Centrum należy:
1)    wnioskowanie o odwołanie Dyrektora Centrum. Wniosek o odwołanie Dyrektora Centrum może zgłosić każdy członek Rady Centrum. Wniosek taki na podstawie uchwały Rady Centrum podjętej w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów (co najmniej 50% głosów + 1 regulaminowego składu rady) zostaje przedłożony Dziekanowi I Wydziału Lekarskiego,
2)    wnioskowanie o powołanie i odwołanie Zastępcy Dyrektora Centrum. Wniosek o powołanie Zastępcy Dyrektora Centrum przedstawia Dyrektor Centrum. Wniosek poparty przez Radę w tajnym głosowaniu na kandydata(ów) bezwzględną większością głosów (50% głosów + 1 regulaminowego składu Rady) zostaje przedłożony Dziekanowi I Wydziału Lekarskiego. Wniosek o odwołanie Zastępcy Dyrektora Centrum składa Dyrektor Centrum lub jeden z członków Rady Centrum. Wniosek przyjęty w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów (50% głosów + 1 regulaminowego składu Rady) zostaje przedłożony Dziekanowi I Wydziału Lekarskiego,
3)    wnioskowanie w sprawie zmian struktury organizacyjnej Centrum,
4)    uchwalenie regulaminu wyborczego Centrum
5)    powoływanie stałych lub doraźnych Komisji do rozpatrywania spraw zleconych przez Dyrektora Centrum bądź przez Radę Centrum. W skład Komisji mogą wchodzić osoby nie będące członkami Rady Centrum,
6)    zatwierdzanie sprawozdania z działalności Centrum,
7)    uchwały Centrum są podejmowane w głosowaniu jawnym i zapadają bezwzględną większością głosów (50% głosów + 1 regulaminowego składu Rady), chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Każdy członek Rady ma prawo zażądać głosowania tajnego.
2.     Do kompetencji Rady Naukowej Centrum należy:
1)    prowadzenie przewodów doktorskich na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny oraz doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej,
2)    nadawanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny oraz doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej,
3)    uchwały Rady Naukowej dotyczące nadawania stopni naukowych zapadają w głosowaniu tajnym, zgodnie z wymogami przepisów ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, bezwzględną większością głosów (co najmniej 50% + 1 regulaminowego składu Rady Naukowej).

                                                                     Rozdział V
                                                                Dyrektor Centrum

                                                                         §20.
1.    Centrum kieruje Dyrektor.
2.    Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum.
3.    Dyrektorem Centrum może być nauczyciel akademicki zatrudniony w jednostce wchodzącej w skład Centrum Biostruktury jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

                                                                        § 21.
1.    Dyrektor Centrum zostaje wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z procedurą określoną w załączniku Nr 11 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.    W skład komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum wchodzą w szczególności:
1)    Dziekan I Wydziału Lekarskiego wraz z Oddziałem Stomatologicznym jako osoba mająca być bezpośrednim przełożonym zatrudnianego pracownika,
2)    członkowie Rady Naukowej Centrum jako osoby reprezentujące tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki.
3.    Kandydaturę Zastępcy Dyrektora zgłasza Rektorowi Dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii Rady Centrum.

                                                                       §22.
1.    Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana I Wydziału Lekarskiego, zaopiniowany przez Radę I Wydziału Lekarskiego, po zasięgnięciu opinii Senatu.
2.    Dyrektor Centrum i jego zastępca są powoływani na okres kadencji Władz Uczelni.
3.    Powołanie tej samej osoby na kolejną kadencję jest dopuszczalne tylko raz.

                                                                       §23.
Działania pociągające za sobą zobowiązania i skutki prawne lub finansowe oraz sprawy związane z reprezentacją Centrum poza Warszawskim Uniwersytetem Medycznym następują na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora.

                                                                       §24.
1.    Dyrektor Centrum jest przewodniczącym Rady Centrum i Rady Naukowej Centrum.
2.    Dyrektor Centrum pomaga w miarę możliwości kierownikom jednostek organizacyjnych w prowadzeniu działalności naukowej, dydaktycznej, diagnostycznej i usługowej oraz koordynuje stronę organizacyjną tej działalności w zakresie wynikającym z faktu użytkowania tych części gmachu będących siedzibą Centrum, które są przeznaczone do wspólnej działalności. W tym zakresie decyzje Dyrektora Centrum są wiążące dla wszystkich pracowników Centrum.
3.    Dyrektor inicjuje remonty wspólnych pomieszczeń Centrum.
4.    Dyrektor inicjuje i realizuje w porozumieniu z Radą Centrum rozwój pracowni wspólnych dla całego Centrum.
5.    Wnioski dotyczące wewnętrznych spraw jednostek (np. wystąpienia o dotacje na prowadzenie prac badawczych, podejmowanie się działalności usługowej lub diagnostycznej uzgodnionej z właściwymi pracownikami administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) wymagają jedynie pisemnego zawiadomienia Dyrektora Centrum. Jeżeli przy realizacji tych przedsięwzięć będą zaangażowane pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytkowania, konieczne jest uzyskanie akceptacji Dyrektora Centrum.
6.    Dyrektor Centrum reprezentuje Centrum na zewnątrz.
7.    Dyrektor może delegować część swoich uprawnień na swojego Zastępcę w formie pisemnego upoważnienia.
                                                                          §25.
Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:
1)    zarządzanie mieniem Centrum oraz dysponowanie środkami finansowymi Centrum w ramach przyznanych środków,
2)    zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej w Centrum i koordynowanie tej działalności w zakresie określonym przez Radę I Wydziału Lekarskiego,
3)    zapewnianie warunków do prowadzenia działalności badawczej przez pracowników Centrum,
4)    występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników Centrum na wniosek Kierowników jednostek organizacyjnych Centrum,
5)    występowanie do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Centrum,
6)    przedkładanie Radzie Centrum corocznych sprawozdań z działalności Centrum
7)    wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni.

                                                                      Rozdział VI
                                              Kierownicy jednostek organizacyjnych Centrum

                                                                          §26.
Kierowników jednostek organizacyjnych Centrum - katedr, zakładów, biblioteki i studium, działających w ramach Centrum powołuje lub zatrudnia Rektor na zasadach określonych w Statucie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

                                                                          §27.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Centrum są zobowiązani do współdziałania z Dyrektorem Centrum w sprawach Centrum.

                                                                          §28.
Do podstawowych obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych Centrum należy:
1)    ustalanie kierunku rozwoju dydaktycznego, naukowego i kształcenia kadr naukowych w podległej jednostce,
2)    ustalanie obsady zajęć dydaktycznych oraz dbanie o ich właściwy poziom,
3)    kierowanie rozwojem naukowym i zawodowym oraz działalnością diagnostyczną podległych pracowników,
4)    inicjowanie i nadzór nad realizacją badań naukowych,
5)    dbałość o substancję materialną jednostki,
6)    nadzór nad gospodarką materiałami i odczynnikami oraz nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu i aparatury,
7)    nadzór nad dyscypliną pracy,
8)    kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez podległych pracowników oraz ustalanie szczegółowych reguł takiego postępowania w zakresie czynności specyficznych dla danej jednostki i nie ujętych w ogólnych zasadach,
9)    formułowanie lub akceptowanie wniosków dotyczących pracowników (awanse, urlopy, itd.) i przestawianie ich władzom Uczelni,
10)    występowanie z wnioskami do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych we wszystkich sprawach dotyczących jednostki.

                                                                     Rozdział VII
                                                              Administracja Centrum

                                                                           §29.
1. Obsługę administracyjną, gospodarczą i techniczno-eksploatacyjną zapewnia Samodzielna Sekcja Centrum Biostruktury.
2. Zadania Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury określa Regulamin Organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
3. Kierownik Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury podlega merytorycznie Dyrektorowi Centrum, a służbowo Kanclerzowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

                                                                    Rozdział VIII
                                                            Postanowienia końcowe

                                                                          §30.
Regulamin Centrum uchwala Rada Centrum bezwzględną większością głosów (co najmniej 50% +1 głosów regulaminowego składu Rady) w głosowaniu tajnym na wniosek Dyrektora Centrum. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego po zaopiniowaniu przez Radę I Wydziału Lekarskiego.

                                                                          §31.
Zatwierdzanie zmian regulaminu następuje w trybie ustalonym dla jego uchwalenia.

                                                                          §32.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego.