Dokumenty

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH PROWADZONYCH W CENTRUM BIOSTRUKTURY WUM

1.    Lista niezbędnych dokumentów do otwarcia przewodu doktorskiego:

       •    Podanie (do Przewodniczącego Rady Naukowej CB) z prośbą o otwarcie przewodu doktorskiego –
            według wzoru,

       •    Kwestionariusz osobowy,

       •    Opinia opiekuna naukowego o doktorancie,

       •    Oświadczenie Kierownika Zakładu/przełożonego (zgoda na otwarcie przewodu),

       •    ew. opinia Lokalnej Komisji Etycznej,

       •    CV z wyszczególnieniem dorobku naukowego (uczestnictwa w konferencjach, zjazdach itp.),

       •    Odpis dyplomu ukończenia studiów,

       •    Założenia i metodyka pracy,

       •    Propozycje promotora i recenzentów,

       •    Informacja dotycząca wybranych egzaminów z przedmiotów dodatkowych (język nowożytny oraz do wyboru:  biologia molekularna/historia medycyny/filozofia),

       •    Informacja o dziedzinie i dyscyplinie, w której nadany ma być stopień doktora nauk medycznych,

       •    Spis publikacji oraz informacja o działalności popularyzującej naukę

       •    Kserokopie publikacji

•   zaświadczenie o zatrudnieniu w danej jednostce organizacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub zaświadczenie ze Studium Doktoranckiego lub deklaracja pokrycia kosztów przewodu (wynagrodzenie dla promotora i recenzentów)

•   ew. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego
(wykaz uznawanych certyfikatów - załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Dz.U.Nr.204 poz.1200 z dnia 22.09.2011 r.)

2.    Otwarcie przewodu jest płatne w przypadku, gdy przyszły doktorant jest zatrudniony w innej instytucji dydaktyczno-naukowej lub naukowej niż Warszawski Uniwersytet Medyczny. Aktualnie opłata wynosi 9055,20 PLN w przypadku powołania 2 recenzentów.

3.    Na Radzie Naukowej CB przed głosowaniem nad otwarciem przewodu doktorskiego doktoranta obowiązuje wygłoszenie 10-cio minutowej prezentacji dotyczącej tematyki rozprawy.

4.    Należy dostarczyć sześć (lub w przypadku wyznaczenia przez Radę Naukową CB trzech recenzentów – siedem) kopii doktoratu osobie odpowiedzialnej za sprawy doktoratów w Centrum Biostruktury (tel. 022 629 52 82). Dodatkowo, w związku z Zarządzeniem Rektora AM z dnia 7.02.2005, należy przekazać 1 kopię doktoratu w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD) oraz wypełniony druk oświadczenia do biblioteki.

5.    Wraz z egzemplarzami pracy doktorskiej należy dostarczyć po 1 egzemplarzu streszczenia pracy w języku polskim i angielskim oraz wersję elektroniczną obu streszczeń.

6.    W celu uzyskania informacji odnośnie przekazywania prac do recenzentów oraz w kwestii egzaminów doktorskich należy zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za sprawy doktoratów w CB.

7.    Opłata za wydanie dyplomu wynosi 120 PLN. Potwierdzenie przelewu musi zostać dołączone do akt przewodu doktorskiego.Opłatę należy wnieść na konto:

                                                         Warszawski Uniwersytet Medyczny
                                                                   ul. Żwirki i Wigury 61
                                                                     02-091 Warszawa

                                                         PL 07 1240 6247 1111 0000 4976 6785